Testo e Musica di
MARCO SIINO

So matri u pupu c’accattò
(E cù ti rissi no, e cù ti rissi no)
So suoru u zitu si puittò
(E nuddu c’ù talio, e nuddu c’ù talio)
Tutta Palieimmu arruspigghiò
(U sannu tutti o no? U sannu tutti o no?)
Ninu u baruni s’aggravò
(Ma tuttu si manciò, ma tuttu si manciò)
Ipotecaru puru u liettu unni Ninuzzu passerà

Sei il sole in Chiesa
Sei Margherita
Mercato al borgo
Semmai che vita

Mondello e il mare
Cavour sbiadita
Ci sono storie tra le tue dita

Sei il sole in Chiesa
Sei Margherita
Mercato al borgo
Semmai che vita

Mondello e il mare
Cavour sbiadita
Ci sono storie tra le tue dita

Ninu picciùottu s’impiegò
(Ma quantu nn’alliccò, ma quantu nn’alliccò)
E quantu niegghie chi piazzò
(Unu ri pigghiari no, unu ri pigghiari no)
E chiddi scaitti l’azzuppò
(sinn’ieru tutti ‘o noid, sinn’ieru tutti o noid)
Ma nà dd’ufficio ru Comuni un cuncuissu oniestu no

Sei il sole in Chiesa
Sei Margherita
Estate a Marzo
Se non è vita…

I Pupi in centro
Barche e granita
Per ogni faccia di questa vita

Sei il sole in Chiesa
Sei Margherita
Mercato al borgo
Semmai che vita

Mondello e il mare
Cavour sbiadita
Ci sono storie tra le tue dita

2018 MARCO SIINO (SIAE)

FIRST RELEASE: "La Ballata di Margherita", 2018

Cover Single - La Ballata di Margherita